Com elegir les rajoles ceràmiques perfectes

La conjugació de diferents característiques com la mena d’emmotllament, absorció d’aigua, naturalesa de la superfície i de variables del procés com la cocció, fa que no es pugui establir que totes les rajoles ceràmiques pertanyents a un determinat grup normatiu vagin a presentar una adequada durabilitat enfront de la gelada.

Saps si compleix la resistència al lliscament?

El Document Bàsic DB SUA-1 del CTE estableix l’exigència d’evitar el risc de lliscament en els sòls d’edificis o zones d’ús Residencial Públic, Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu i de Pública Concurrència, excloses les zones d’ocupació nul·la definides en l’Annex SI A del DB SI.

Què haig de tenir en compte a l’hora de l’elecció?

En cas que existeixi una declaració d’adequació a l’ús emesa pel fabricant, es pot seguir la recomanació d’aquest. En defecte d’això, s’han de considerar les següents consideracions en funció del seu ús/condicions:

Per a la selecció s’ha de considerar:

  • Exigències mecàniques en paviments, en funció del trànsit.
  • Resistència al lliscament en paviments, pel risc de caigudes per lliscament.
  • Resistència a la gelada en revestiments exteriors amb el risc de gelada.
  • Resistència química en revestiments amb requeriments higiènics (neteja severa, asèpsia).
  • En el seu cas, característiques dimensionals.
  • En el seu cas, altres exigències (limitació de les emissions de plom i cadmi, etc.).

Exigències mecàniques
La resistència al desgast per trànsit per als vianants i la càrrega de trencament a flexió, segons la UNE-EN ISOFSFMS, són característiques requerides a confrontar amb els seus corresponents valors en funció de la mena de trànsit al qual estaran sotmeses les rajoles.

Resistència a la gelada
La resistència als cicles de gel-desglaç de les rajoles ceràmiques és una característica requerida únicament en ubicacions exteriors amb el risc de gelada.

Característiques dimensionals
En la selecció de rajoles ceràmiques per a determinades aplicacions s’ha de considerar el format de rajola.

  • Per a tenir un òptim comportament enfront una gelada ha de tenir una absorció d’aigua del 0,5%.
  • La col·locació amb junta mínima entre rajoles ceràmiques ha de ser entre 1,5 i 3,0 mm.

En general, quan es puguin produir moviments en el suport basi o es prevegi trànsit intens amb desplaçament de càrregues, no és convenient utilitzar formats grans. En canvi, en façanes en les quals es requereixi una resistència alta a la filtració, és convenient la utilització de formats grans.

En el cas que s’opti per col·locació amb junta mínima (separació entre les rajoles entre 1.5 i 3.0 mm), les toleràncies dimensionals establertes en la norma de la rajola ceràmica poden resultar insuficients.

Més notícies

Contacte

10 + 15 =